Pink Ladies&GentsArtboard 1.png

Natiirlech as dësen QR Code de richtegen

Dir hud mech fonnt! dat ass jo schéin!

Dat éich Rätsel ass sou simpel wi 1-2-3,

Eben ganz genau 3 Zuelen sichen mir,

Zielt di rout, zielt di bloo, zielt di grëng ...